Bildiri Gönderimi

Bildiri Temel Konuları
 • Cerrahi Nöroanatomi
 • Nöroonkolojik Cerrahi
 • Nörotravma ve Yoğun Bakım
 • Nörovasküler Cerrahi
 • Pediatrik Nöroşirürji
 • Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
 • Stereotaktik, Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi
 • Diğer
Bildiri özeti hazırlanırken şu noktalara dikkat edilmelidir:
 • Bildiri özeti "Başlık", "Amaç", "Yöntem", “Bulgular" ve "Çıkarımlar" bölümlerinden oluşmalı ve özet her bir bölüm özet gönderme sayfasındaki ilgili kutucuğa kaydedilmelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 200 karakter (boşluklar dahil), bildiri özeti en fazla 3000 karakter (boşluklar dahil) olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
 • Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Çıkarımlar bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.
 • Ana metin ve başlık içinde yazarların kimlik ve kurum bilgisi bulunmamalıdır.
 • Bildiri özetinde kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.
Hakem değerlendirmelerinde aşağıdaki konular dikkate alınmaktadır. Özetler gönderilirken bu noktaların dikkate alınması kabul edilme olasılığını arttıracaktır:
 • Çalışma amacının geçerli, anlamlı ve anlaşılır olması,
 • Çalışma amacının geçerli, anlamlı ve anlaşılır olması, Olgu/denek sayısının yeterli olması,
 • Kullanılan yöntemin anlaşılır ve diğer araştırıcılar tarafından tekrarlanabilir olması,
 • Klinik çalışmaysa yeterli izlem süreli, kontrol gruplu ve prospektif olması,
 • Bulguların açık ve anlaşılır olması,
 • İstatistiksel değerlendirmelerin yapılmış olması,
 • Eldeki verinin doğru yorumlanması,
 • Doğru ve anlamlı çıkarımlara varılmış olması,
 • Çalışmanın yeni bilgi/görüşler içermesi.
Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre kitabına basılması için yazarlardan en az birinin 8 Mart 2019 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
;